HLAS RTVS – DRUHÝ KROK

Diskusia, forma a cieľ.

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení signatári výzvy HLAS RTVS.

Radi by sme zrealizovali ďalší krok našej iniciatívy, ktorý sme už stručne avizovali.

Chceme vytvoriť priestor pre vaše postoje a myšlienky, ktoré by mali na konci dňa pomôcť ku kvalitnej reforme RTVS. Budeme veľmi radi, keď zaznie aj váš hlas, váš názor, postoj či myšlienka. Považujeme za dôležité, aby sa ľudia združení okolo médií k tejto téme otvorene vyjadrovali. Veríme v poctivú demokratickú diskusiu. Iba prostredníctvom otvorenej komunikácie môžeme spoznať rôzne vnímania reality, nájsť ich prienik a vo finále vytvoriť všeobecne posilňujúci hodnotový konsenzus. Veríme, že sa nám aj touto formou podarí vytvoriť komunitu ľudí, ktorí budú vývoj v RTVS sledovať a rôznou formou na ňom participovať.

RTVS má podľa nášho názoru veľký potenciál, ktorý však zostáva často nevyužitý. Plne rozvinutá RTVS môže v budúcnosti priaznivo ovplyvniť priestor, v ktorom pracujeme a prežívame svoje životy. Kvalitná RTVS môže akcelerovať hodnotné a hodnotové trendy v rozvoji Slovenskej republiky, môže prehĺbiť potrebnú reflexiu spoločnosti, môže dať ešte väčší priestor kvalitným osobnostiam, ktorých názory a skúsenosti nás môžu inšpirovať a rozvíjať. RTVS môže a mala by v oveľa väčšej miere a na rôznych úrovniach (spravodajstvo, publicistika, dokument, program pre deti, hraný film, či seriál…) zaznamenávať udalosti, ktoré sú určujúce pre našu budúcnosť.

RTVS musí naplno využiť svoj potenciál, aby mohla dôsledne napĺňať svoju verejnú službu. Práve z jej pochopenia a jej definovania sa odvíjajú ďalšie kroky. Služba verejnosti je hodnotou, je impulzom pre ďalšie konanie. Dáva tomuto úsiliu rámec, smeruje činnosť jednotlivcov k prospechu celku. V samotnom zákone o RTVS je filozofia tejto služby nazvaná poslaním.

Zákon o RTVS toto poslanie definuje v paragrafe 3.

Paragraf 3

Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

 1. Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.
 2. Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
 3. Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dra- matické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
  1. sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,
  2. poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,
  3. rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti,
  4. utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

DISKUSIA A JEJ OBSAH

Prosíme vás o reflexiu súčasného stavu verejnej audiovizuálnej služby na Slovensku.

Môžme si položiť rôzne otázky. Napríklad:

Mám svoj názor

Podobných otázok je určite viac. Každý z vás má svoje preferencie. Uvedené otázky prosím považujte iba za zdroj inšpirácie pre ďalšie uvažovanie. Ich úlohou nie je vás obmedzovať. Naša diskusia bude cenná ak bude plne slobodná a obsahovo neregulovaná.

Veríme, že pochopenie verejnej služby a jej reflexia by mala stáť na začiatku nášho spoločného úsilia. Následne pripravíme pôdu pre rozvíjanie ďalších dôležitých téz, či už formou diskusie, alebo priamych anketových otázok. Tri sú pripravené aj v tomto kroku pre tých z vás, ktorí sa z rôznych dôvodov nebudete do diskusie zapájať. Radi spoznáme váš názor aj touto formou.

Naším zámerom je vytvoriť z vašich podnetov textový dokument, ktorý bude verejne prístupný, a zároveň ho poskytneme autoritám, ktoré plánujú zmeny v legislatíve.

FORMA

Rozhodli sme sa nastaviť pravidlá hry, aby sa diskusia odohrala vo férovom prostredí. Berte to prosím ako pravidlá športového podujatia. Čistá hra sa môže uskutočniť iba vtedy ak sú jasne zadefinované jej hranice.

 1. Rozsah textu nesmie aj s poznámkami presiahnuť 2 strany (3600 znakov vrátane medzier a interpunkcie). Veľkosť písmen nechávame na slobodné uváženie. Dôvod – radi by sme udržali rozsah jednotlivých príspevkov v rámcoch, aby výsledný dokument mohol byť aj pre nezainteresovaného čitateľa rozsahom priateľský. Rovnako je naším cieľom zabrániť nadbytočnej tvorbe verbálneho balastu
 2. Text nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a ďalšími zákonmi SR. Nie je dovolené vyjadrovať sa hanlivým spôsobom ku konkrétnym osobám. V texte nie je dovolené používať vulgárne výrazy. Dôvod – radi by sme zachovali zákonný a kreatívny rozmer diskusie, ktorý sa neutopí v osobných animozitách a starých sporoch. To však samozrejme nevylučuje kritickosť akéhokoľvek textu. Texty nedodržujúce tieto pravidlá nebudú akceptované a zverejnené.
 3. Členenie textu, by sa malo držať akademických noriem tvorby textu. Teda úvod, jadro, záver a abstrakt, ktorý vyjadrí esenciu diskusného príspevku. Dôvod – naším záujmom je nastaviť akademický štandard, ktorý je obvyklou formou koncipovania expertného textu.
 4. Po odoslaní textu a jeho zverejnení, v prípade, že spĺňa hore uvedené pravidlá, už nebude možná jeho korekcia, ani v prípade, ak došlo v texte ku gramatickým chybám, preklepom, či faktickým nepresnostiam. Preto vás, pred zverejnením, prosíme o dôslednú korektúru Vášho textu. Dôvod – aktuálne nie je v našich silách administrovať opakované revízie textov a ich umiestňovanie na web. Texty budú uvádzané v takom poradí, ako budú zasielané do systému.

CIEĽ

Naším cieľom je otvoriť diskusiu. Rozvinúť ju. Stmeliť komunitu audiovizuálnych pracovníkov. Umožniť lepšie sa navzájom spoznať. Umožniť širokej verejnosti, aby spoznala naše názory. Pripraviť súhrn vecných podnetov, ktoré môžu byť inšpiráciou alebo priamo zdrojom jednotlivých formulácií pre kohokoľvek, kto v budúcnosti bude pomýšľať na reformu verejnoprávneho média na Slovensku, či legislatívy s ním spojenej. Diskusia je pre každého komu na kvalitnej RTVS záleží.

POHĽAD DO KUCHYNE

Ako vznikla iniciatíva? Kto vytvára tieto texty a jednotlivé kroky?

Iniciatíva začala vznikať už pred niekoľkými mesiacmi. Stoja za ňou Filip Fabián, Peter Pokorný a Robo Valovič. Spája nás spoločná práca pre RTVS, priateľstvo a podobné názory. Už dlhšie diskutujeme o spôsoboch, ako pomôcť skvalitniť RTVS.

Výzva Hlas RTVS je výsledkom jednak našich spoločných debát s mnohými ďalšími kolegami z kultúrno-mediálnej obce, a zároveň je i reakciou na výhlásenia politikov, ktorí avizujú zmeny týkajúce sa RTVS. Iniciatíva vznikla aj ako reakcia na nie vždy premyslené, či dotiahnuté kroky smerom k uspokojivému modelu fungovania tejto významnej inštitúcie. V tejto fáze našej iniciatívy si dovoľujeme ponechať v rukách dramaturgiu celej akcie. Pre zachovanie jej dynamiky a jej celkového smerovania.

Sme veľmi radi, že sa k nám pridalo toľko signatárov. Čítame mená, ktoré v audiovizuálnom prostredí na Slovensku majú svoju váhu, a to nás nesmierne teší. Veríme, že je tu silný a dlhodobý vnútorný trend v spoločnosti nastaviť rôzne štátne a verejné organizácie a procesy kvalitnejšie ku prospechu celej spoločnosti.

Máme RTVS radi, záleží nám na nej, radi by sme sa dožili akcelerácie jej potenciálu. A to je celé.

Budeme vám ponúkať impulzy. Je samozrejme výlučne na vás ako zareagujete. Sme zároveň otvorení novým myšlienkam, nápadom a subiniciatívam, ktoré sa môžu prirodzene rozvinúť a veríme, že sa rozvinú. Postupne chceme smerovať od hodnôt ku konkrétnostiam. Do budúcna sa nechceme ani vyhýbať analýze konkrétnych projektov a ich pravej hodnote. Najskôr je však dôležité porozumieť, aké hodnoty v zmysle verejnoprávnosti vlastne sledujeme a teda, čo má byť z verejných zdrojov financované.

Ďalšie pripravované tematické okruhy budú:

Ďakujeme.
Filip Fabián, Peter Pokorný, Robo Valovič

Diskusia signatárov na tému:
Súčasný stav verejnej audiovizuálnej služby na Slovensku

V prípade, že sa chcete zúčastniť diskusie, v prvom kroku je nevyhnutné podpísať výzvu Hlas RTVS

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/dokumenty-a-vyhlasenia-ustt/
Fedor Bartko, predseda ÚSTT

Fedor Bartko, Scenárista a režisér
05.07.2020 10:42


Verejno-právne vysielanie mám zadefinované ako pro občianske vysielanie. To je často v úplnom rozpore s pro vládnym vysielaním. Žiaľ, STV, ani RTVS nebola od začiatku proobčianska - v prvom kroku by mala prestať robiť PR vládnemu zoskupeniu politikov.  Neviem si ale - poznajúc politicko-spoločenské okolnosti - predstaviť, ako ich odstrihnúť od vplyvu na toto pre nich veľmi lákavé médium. 

Gabriela Pirošková, redaktorka, dramaturgička, moderátorka
04.10.2020 11:56